J.W.M.BANGERT, tandarts
Spanbroekerweg 93
1715 GK Spanbroek

tel: 0226-353838

Betalingsvoorwaarden


De patiŽnt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiŽnt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.


Indien de patiŽnt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiŽnt ontvangt een beta- lingsherinnering.


Indien de patiŽnt niet binnen 14 dagen na de datum vande betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiŽnt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschul- digd, berekend over de periode van verzuim.


Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daarop- volgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.


Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiŽnt. De buiten- gerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiŽnt.


Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te ver- richten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.